دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : تورج   دانا

پست الکترونیکی : t-dana@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت محیط زیست
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت محط زیست
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه HSE

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1390/07/01

تورج دانا

تورج دانا

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^